امروز: یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - 21 October 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

فرزندان شایسته

Feed Link JS News
حدیثه طوسی
۰۹ بهمن ۱۳۹۴
فرزند عباسعلی طوسی_منطقه2

حدیثه طوسی

                     
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۴
بازدید: 627
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرعلی رضاوندی
۲۸ دی ۱۳۹۴
فرزند خداداد رضاوندی_پرسنل منطقه پنج

امیرعلی رضاوندی

                 
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴
بازدید: 679
دسته بندی: فرزندان شایسته
عقیل رضاوندی
۲۸ دی ۱۳۹۴
فرزند خداداد رضاوندی_پرسنل منطقه پنج

عقیل رضاوندی

                
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴
بازدید: 1389
دسته بندی: فرزندان شایسته
سپیده بهارلویی
۲۷ دی ۱۳۹۴
فرزند ولی الله بهارلویی_عمران منطقه پنج

سپیده بهارلویی

                  ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۴
بازدید: 828
دسته بندی: فرزندان شایسته
رضا سورانی
۲۲ مرداد ۱۳۹۴
فرزنداسماعیل سورانی_فضای سبز منطقه یک

رضا سورانی

                  ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
بازدید: 1815
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد جواد محمودیان
۰۱ تیر ۱۳۹۴
فرزند مجتبی محمودیان _مأمور بازدید منطقه یک

محمد جواد محمودیان

                 
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۴
بازدید: 1217
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه سورانی
۰۱ تیر ۱۳۹۴
فرزند آقای سورانی منطقه یک

فاطمه سورانی

                 
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۴
بازدید: 1152
دسته بندی: فرزندان شایسته
پریسا تمدن
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
فرزند محمد رضا تمدن_مدیر دفتر شهردار

پریسا تمدن

                رییس  
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
بازدید: 1383
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد چترایی
۲۱ اسفند ۱۳۹۳
فرزند رحمان چترایی_حراست

محمد چترایی

                 
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۳
بازدید: 1666
دسته بندی: فرزندان شایسته
حسین عبدلی
۲۸ بهمن ۱۳۹۳
فرزند عبدالله عبدلی_فضای سبز منطقه4

حسین عبدلی

                  ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
بازدید: 1331
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی مهرابی
۱۶ دی ۱۳۹۳
فرزند قاسم مهرابی _امور شهر منطقه یک

علی مهرابی

                 
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1704
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین رحیمی
۱۶ دی ۱۳۹۳
فرزند نعمت الله رحیمی_امور شهرمنطقه یک

امیرحسین رحیمی

                 
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1640
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهدی سلیمانی
۰۹ دی ۱۳۹۳
فرزند الله بخش سلیمانی_خدمات شهری

مهدی سلیمانی

               
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1420
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه کریمی
۰۶ دی ۱۳۹۳
فرزند قربانعلی کریمی_سازمان موتوری شهرداری

فاطمه کریمی

                 
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1380
دسته بندی: فرزندان شایسته
مائده شکرالهی
۱۶ آذر ۱۳۹۳
فرزند فرهاد شکرالهی_حراست

مائده شکرالهی

               
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1616
دسته بندی: فرزندان شایسته
رسول فرهادی
۱۵ آذر ۱۳۹۳
فرزندمصطفی فرهادی_امواداری سازمان پایانه ها

رسول فرهادی

               
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1360
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهدی نادری
۱۰ آذر ۱۳۹۳
فرزند بهرام نادری_امور اداری شهرداری منطقه پنج(امیرآباد)

مهدی نادری

                 
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1457
دسته بندی: فرزندان شایسته
سبحان شاه میرزایی
۱۰ آذر ۱۳۹۳
فرزند مهدی شاه میرزایی_شهرسازی منطقه پنج(امیرآباد)

سبحان شاه میرزایی

               
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1242
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی بهارلویی
۰۸ آذر ۱۳۹۳
فرزند فرشاد بهارلویی_واحد امانی

علی بهارلویی

                 
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1413
دسته بندی: فرزندان شایسته
مریم ابراهیمی
۰۶ آذر ۱۳۹۳
فرزند علی ابراهیمی_حراست

مریم ابراهیمی

               
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1699
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین سیستانی
۰۴ شهریور ۱۳۹۳
فرزندمهندس-رضا-سیستانی(عمران)

امیرحسین سیستانی

               
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۳
بازدید: 10101
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی طاهری
۳۰ مرداد ۱۳۹۳
فرزندعباس طاهری(عمران)

علی طاهری

                     
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۳
بازدید: 10023
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد شاه مرادی
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
فرزندشاه مرادی(امانی)

محمد شاه مرادی

                 
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
بازدید: 9874
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهدی طاهری
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
فرزندعباس طاهری(عمران)

مهدی طاهری

                       
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
بازدید: 10292
دسته بندی: فرزندان شایسته