امروز: چهارشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - 21 August 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

فرزندان شایسته

Feed Link JS News
سپیده بهارلویی
۲۷ دی ۱۳۹۴
فرزند ولی الله بهارلویی_عمران منطقه پنج

سپیده بهارلویی

                  ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۴
بازدید: 799
دسته بندی: فرزندان شایسته
رضا سورانی
۲۲ مرداد ۱۳۹۴
فرزنداسماعیل سورانی_فضای سبز منطقه یک

رضا سورانی

                  ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
بازدید: 1728
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد جواد محمودیان
۰۱ تیر ۱۳۹۴
فرزند مجتبی محمودیان _مأمور بازدید منطقه یک

محمد جواد محمودیان

                 
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۴
بازدید: 1187
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه سورانی
۰۱ تیر ۱۳۹۴
فرزند آقای سورانی منطقه یک

فاطمه سورانی

                 
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۴
بازدید: 1122
دسته بندی: فرزندان شایسته
پریسا تمدن
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
فرزند محمد رضا تمدن_مدیر دفتر شهردار

پریسا تمدن

                رییس  
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
بازدید: 1345
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد چترایی
۲۱ اسفند ۱۳۹۳
فرزند رحمان چترایی_حراست

محمد چترایی

                 
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۳
بازدید: 1632
دسته بندی: فرزندان شایسته
حسین عبدلی
۲۸ بهمن ۱۳۹۳
فرزند عبدالله عبدلی_فضای سبز منطقه4

حسین عبدلی

                  ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
بازدید: 1293
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی مهرابی
۱۶ دی ۱۳۹۳
فرزند قاسم مهرابی _امور شهر منطقه یک

علی مهرابی

                 
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1670
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین رحیمی
۱۶ دی ۱۳۹۳
فرزند نعمت الله رحیمی_امور شهرمنطقه یک

امیرحسین رحیمی

                 
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1608
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهدی سلیمانی
۰۹ دی ۱۳۹۳
فرزند الله بخش سلیمانی_خدمات شهری

مهدی سلیمانی

               
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1392
دسته بندی: فرزندان شایسته
فاطمه کریمی
۰۶ دی ۱۳۹۳
فرزند قربانعلی کریمی_سازمان موتوری شهرداری

فاطمه کریمی

                 
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳
بازدید: 1359
دسته بندی: فرزندان شایسته
مائده شکرالهی
۱۶ آذر ۱۳۹۳
فرزند فرهاد شکرالهی_حراست

مائده شکرالهی

               
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1593
دسته بندی: فرزندان شایسته
رسول فرهادی
۱۵ آذر ۱۳۹۳
فرزندمصطفی فرهادی_امواداری سازمان پایانه ها

رسول فرهادی

               
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1333
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهدی نادری
۱۰ آذر ۱۳۹۳
فرزند بهرام نادری_امور اداری شهرداری منطقه پنج(امیرآباد)

مهدی نادری

                 
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1440
دسته بندی: فرزندان شایسته
سبحان شاه میرزایی
۱۰ آذر ۱۳۹۳
فرزند مهدی شاه میرزایی_شهرسازی منطقه پنج(امیرآباد)

سبحان شاه میرزایی

               
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1232
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی بهارلویی
۰۸ آذر ۱۳۹۳
فرزند فرشاد بهارلویی_واحد امانی

علی بهارلویی

                 
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1390
دسته بندی: فرزندان شایسته
مریم ابراهیمی
۰۶ آذر ۱۳۹۳
فرزند علی ابراهیمی_حراست

مریم ابراهیمی

               
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۳
بازدید: 1677
دسته بندی: فرزندان شایسته
امیرحسین سیستانی
۰۴ شهریور ۱۳۹۳
فرزندمهندس-رضا-سیستانی(عمران)

امیرحسین سیستانی

               
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۳
بازدید: 10076
دسته بندی: فرزندان شایسته
علی طاهری
۳۰ مرداد ۱۳۹۳
فرزندعباس طاهری(عمران)

علی طاهری

                     
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۳
بازدید: 10013
دسته بندی: فرزندان شایسته
محمد شاه مرادی
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
فرزندشاه مرادی(امانی)

محمد شاه مرادی

                 
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
بازدید: 9860
دسته بندی: فرزندان شایسته
مهدی طاهری
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
فرزندعباس طاهری(عمران)

مهدی طاهری

                       
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
بازدید: 10273
دسته بندی: فرزندان شایسته