امروز: جمعه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۲ شوّال ۱۴۴۲ قمری و ۱۴ مه ۲۰۲۱ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (3/9/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  یکصد و هشتاد و ششمین (186) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 3/9/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردیدسپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک فرا رسیدن روز و هفته بسیج ، دلاور مردی ها ،مردانگی ها ، شجاعت ها و دفاع جانانه بسیجیان سرافراز کشور در عرصه های مختلف را ستودند و سپس، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 59366/99 مورخ 28/8/99 شهرداری ( به شماره 2318/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 56013 مورخ 17/8/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک    قولنامه¬ای 689-21 به شماره کامپیوتری 5018541 متعلق به آقای ............ ملک آبادی واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج (صالح آباد) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
حدود اربعه ملک:        529818 :x                     3613301:y
شمالاً بطول 40 متر به گذر – شرقاً بطول 50/73 متر به پلاک – جنوباً بطول 40 متر به پلاک مجاور و غرباً بطول 8/73 متر به گذر. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 2942مترمربع که مقدار 21/1394 مترمربع آن در مسیر و مقدار 19/1548 مترمربع باقیمانده دارد .(اعیان ایوان باغ به مساحت 40 مترمربع – 80 اصله درخت کهنسال توت و انار و بادام و متفرقه – دیوار گلی متعلقه در شمال و جنوب و غرب پلاک بطول 150 به ارتفاع 5/2 متر)مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیرطرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز هشت واحد تجاری به میزان 596 مترمربع در طبقه همکف – دو واحد دفتر کار به میزان 141مترمربع در طبقه اول و تأمین سه واحد پارکینگ 140 مترمربع در طبقه همکف پلاک قولنامه¬ای 5018541 واقع در بلوار آیت اله امینی و پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پس از تصویب کمیسیون ماده پنج (حسب تقسیم نامه ارائه شده ) و همچنین پرداخت عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه محاسبات باقیمانده پلاک و ماده 101 بغیر از مورد توافق بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قاتون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 59369/99 مورخ 28/8/99 شهرداری (به شماره 2340/99 مورخ 2/9/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه 1925 مورخ 25/1/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (5017132 ) متعلق به آقایان ............... واقع در طرح تعریض بلوار شهید بهشتی منطقه پنج، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3612944: y           530852:x
شمالاً بطول 90/19 متر به گذر – شرقاً بطول 28 متر به خیابان شهید بهشتی – جنوباً بطول 10/20 متر به پخ پلاک و غرباً بطول 28 متر پخ به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند وگزارش واحد شهرسازی560 مترمربع عرصه که 253 مترمربع در مسیر بلوار بهشتی و خیابان شهریار و مقدار 307 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و تحویل زمین و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و واریز مبلغ 000/500/682 (ششصد و هشتاد و دومیلیون و پانصد هزار) ریال با توجه به کاهش عوارضات مصوب به حساب شهرداری منطقه پنج ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز هفت واحد تجاری به میزان 307 مترمربع در طبقه همکف قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان واقع در بلوار شهید بهشتی – نبش خیابان شهریار روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش و فضای سبز اقدام نماید درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قاتون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
3-نامه شماره 59362/99 مورخ 28/8/99 شهرداری ( به شماره 2317/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 33299 مورخ 22/5/99 و تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 680-21 به شماره کامپیوتری 5018329 متعلق به آقای ........ واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج (صالح آباد ) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3612837: Y                529717: X
شمالاً بطول 28 متر به پلاک مجاور – شرقاً بطول 50/18 متربه گذر – جنوباً بطول 28 متر به پلاک مجاور و غرباً بطول 50/18 متر به پلاک مجاور . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 518 مترمربع که مقدار 50/186 مترمربع آن در مسیر و مقدار 5/331 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید بازاء تحویل، آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/230 (دویست و سی میلیون )ریال در وجه شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تفکیک و ارزش افزوده ناشی از طرحهای تفصیلی و عمرانی تجاری به میزان 124 مترمربع در طبقه همکف پلاک قولنامه 680-21 واقع در خیابان آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه عوارضات باقیمانده پلاک بغیر از امتیازات واگذاری و ماده 101  بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 59351/99 مورخ 28/8/99 شهرداری (به شماره 2315/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 55928 مورخ 15/8/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 8/83 و 5/82 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3013050) متعلق به آقای .......واقع در طرح تعریض خیابان امام (ره ) ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاکهای فوق واقع در مسیر خیابان مذکور با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610569:Y            535203: X
شمالاً بطول 62/2 و 60/6 و 68/11 متر به پلاک و گذر – شرقاً بطول 15/300 متر به پلاک – جنوباً بطول 35/3و 70 % و67/10 متر به پلاک و گذر . غرباً بطول 60/6 و 25 % و 20/29 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 35/430 مترمربع که مقدار 29/17 مترمربع در مسیر خیابان امام و مقدار 54/71 مترمربع در مسیر گذر غربی و مقدار 52/341 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/300/210/1 (یک میلیارد و دویست و ده میلیون و سیصد هزار ) ریال در وجه مالکین طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قاتون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 59320/99 مورخ 28/8/99 شهرداری (به شماره 2328/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانهشورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 712 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2012249 متعلق به آقای .......... واقع در خیابان 17 شهریور،کوی تجدید ، فرعی دوم سمت چپ با عنایت به مفاد صورتجلسه شماره 53045 مورخ 5/8/99 مقرر گردیده شهرداری باستناد ماده 19 قانون نوسازی نسبتبه فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید که به شرح ذیل منعکس است :
در تاریخ 21/5/99 در اجرای نظریه کارشناسی شهرسازی شماره 15686 مورخ 21/3/99 پیرامون الحاق مقدار 12مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی )به پلاک ثبتی 712 قطعه 4           نجف آباد متعلق به آقای ........... واقع در خیابان 17 شهریور کوی تجدید فرعی دوم سمت چپ جلسه¬ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید :
1)    با عنایت به ارزیابی شماره 16674 مورخ 25/3/99 مقدار 12 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هر مترمربع 000/000/12 (دوازده میلیون ) ریال جمعاً به مبلغ 000/000/144 (یکصد و چهل و چهار میلیون) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است.2)مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/000/144 ریال (یکصد و چهل و چهار میلیون ) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قاتون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
2)    مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/000/144 (یکصد و چهل و چهار میلیون ) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید .
3)    مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد . مطرح کهپس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قاتون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 59311/99 مورخ 28/8/99 شهرداری ( به شماره 2329/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 33322 مورخ 22/5/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای 673-21 به شماره کامپیوتری5018073 متعلق به آقایان ......... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج (صالح آباد )، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق بانامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3612856:y                               529664:x
شمالاً بطول 20/7 به پلاک مجاور – شرقاً بطول 52/15 متر به پلاک مجاور – جنوباً بطول 13/71 متر به پلاک مجاور غرباً بطول 72/15 متر به گذر – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 1092            متر مربع که مقدار 331 مترمربع آن در مسیر و مقدار 761 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل، آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پراخت مبلغ 000/000/50 (پنجاه میلیون) ریال در وجه شهرداری منطقه پنج ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز دو واحد تجاری به میزان 110 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 673-21 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیازارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هرگونه وجهی بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه عوارضات باقیمانده پلاک بغیر از مورد توافق بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قاتون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 59374/99 مورخ 28/8/99 شهرداری ( به شماره 2339/99 مورخ 2/9/99 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست و مفاد مصوبه شماره 251 مورخ 13/6/99 مشترک شورا و هیئت مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در نظر دارد به منظور حمایت از هنرمندان شهر و ماندگاری آثار این عزیزان ، نسبت به خرید آثار قلم زنی برجسته اثر استاد ناصر منتظری شامل : دو عدد گلدان مسی با ارتفاع دو متر و به وزن 70 کیلوگرم با طرح گل و مرغ اسلیمی و یک عدد قوری مسی به وزن 52 کیلوگرم با طرح خط و گل و مرغ اسلیمی جهت استفاده در محل ورودی سالن شهروند با رعایت مقررات وضوابط آئین نامه مالی شهرداریها و براساس نظریه کارشناسی شماره 1796/99 مورخ 27/7/99 اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان تا سقف مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال از محل ردیف شماره 6060501 (با عنوان خرید آثار هنری) از مأموریت اجتماعی و فرهنگیاعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری و همچنین تأمین اعتبار لازم از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با عنایت به مفاد ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها ،  باستناد بندهای 8 ،14 و 30  از ماده 80 قاتون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-نامه شماره 59357/99 مورخ 28/8/99 شهرداری ( به شماره2316/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31512 مورخ15/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک             قولنامه¬ای 90-26 به شماره کامپیوتری 5017718 متعلق به آقای محمد گلی واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی و مسیل خیابان لا منطقه پنج (صالح آباد) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق بانامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3612640: y         329590:x
شمالاً به طول 5/34 متر به گذر- شرقاً به طول 28 متر به پلاک- جنوباً به طول 5/34 متر به پلاک مجاور و غرباً به طول 8/47 متر به گذر. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 966 متر مربع که مقدار 12/514 متر مربع آن در مسیر و مقدار 88/451 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل ،آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال در وجه شهرداری ، متقاباً شهرداری نسبت به صدور مجوز سه واحد تجاری در همکف پس از کسر رمپ و راه پله به میزان 290 مترمربع در طبقه همکف و پارکینگ به میزان 290متر مربع در زیر زمین پلاک ثبتی 90-26 در قسمتی از باقیمانده پلاک حسب ضوابط و مقررات شهرسازی و رعایت بر پخ، ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری (صرفاً مورد توافق) اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و کلیه محاسبات باقیمانده به غیر از امتیازات واگذاری بعهده مالک می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9- نامه شماره 59322/99 مورخ 28/8/99 شهرداری (به شماره 2327/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 252 قطعه 9 نجف آباد متعلق به آقای ............. واقع در بلوار آیت اله ایزدی، کوچه سپیدرود، نظر به اینکه برابر صورتجلسه شماره 55993 مورخ 17/8/99 و براساس نظریه ارزیابی شماره 18523 مورخ 11/4/97 مقرر گردید شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش و واگذاری جوی عمومی و گل انداز متروکه تصرفی به متراژ 40/18 متر مربع جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید، مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10- نامه شماره 59379/99 مورخ 28/8/99 شهرداری (به شماره 2338/99 مورخ 2/9/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1219 قطعه 10 نجف آباد متعلق به آقای ..... واقع در خیابان ملک الشعرای بهار کوچه یاس ، نظر به اینکه برابر مفاد صورتجلسه شماره 54095 مورخ 7/8/99 مقرر گردید شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی و براساس نظریه ارزیابی شماره 39638 مورخ 16/6/99 نسبت به فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی به متراژ 84/13 متر مربع جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید ، مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11- نامه شماره 59343/99 مورخ 28/8/99 شهرداری (به شماره 2319/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه 54574 مورخ 10/8/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 144 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2053834 متعلق به ............... واقع در بلوار بهارستان – نبش کوی غدیر که به شرح ذیل منعکس است:
3609533:y                 532483:x
شمالاً به طول 60/15 متر به پلاک – شرقاً به طول 47/36 متر به پلاک – جنوباً به طول 60/15 متر به گذر و غرباً به طول 57/37 متر به گذر. مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت 59/594 متر مربع که مقدار 92/199 در مسیر بلوار بهارستان و مقدار 57/79 متر مربع در مسیر معابر و پخ و مقدار 10/315 متر مربع باقیمانده دارد.مقرر گردید به ازاء واگذاری ، آزادسازی و تحویل زمین و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقاباً شهرداری نسبت به صدور مجوز امتیازی شناور حسب ضوابط و مقررات شهرسازی برروی هر پلاک و پرونده ای که مالک معرفی نماید تا سقف مبلغ 000/000/87 ریال (هشتاد و هفت میلیون) ریال بر مبنای محاسبات سال 99 و صدور مجوز تجاری به میزان 100 مترمربع در طبقه همکف – یک واحد مسکونی با تأمین پارکینگ به میزان 109 متر مربع در طبقه همکف – یک واحدمسکونی با تأمین پارکینگ به میزان 109 متر مربع در طبقه اول پلاک ثبتی 144 قطعه 10 در فضای باز واقع در بلوار بهارستان نبش کوی غدیر و صدور گواهی عدم خلاف یک واحد مسکونی حسب رأی شماره 9801559 مورخ 16/7/98 به میزان 63/144 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 19/586 قطعه 7 واقع در بلوار بهارستان خیابان مهر کوچه آبسار کوی فرعی غربی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

12- نامه شماره 59359/99 مورخ 28/8/99 شهرداری (به شماره 2326/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 56007 مورخ 17/8/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1198/6 بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 5018195 متعلق به آقای ............. واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج(صالح آباد) با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق بانامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
529761:x 3613032:y
شمالاً به طول 109 متر به پلاک-شرقاً به طول 20/100 متر به پلاک- جنوباً به طول 5/110 متر به گذر-  غرباً به طول 45/2 و 05/108 متر به گذر. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 11619 متر مربع که مقدار 96/1493 مترمربع در مسیر و مقدار 04/10125 متر مربع باقیمانده دارد. (80 اصله درخت بادام کهنسال، دیوار گلی سربلوکی متعلقه در شمال و جنوب و غرب پلاک به طول 150 به ارتفاع 3 متر) مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تفکیک و کاربری و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی هشت واحد تجاری به میزان 840 متر مربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 1198/6 به آدرس تقاطع شهریار و آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج و همچنین پرداخت عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و غیره و همچنین خرید و تحویل 4000 عدد بلوک دیواری اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه محاسبات باقیمانده پلاک و ماده 101 به غیر از مورد توافق به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 ازماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت بتصویب رسید.

13- نامه شماره 59331/99 مورخ 28/8/99 شهرداری (به شماره 2320/99 مورخ 29/8/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 6/39 قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1005366 متعلق به آقای ............... واقع در خیابان 15 خرداد شمالی ، کوی مقداد، نظر به اینکه شهرداری برابر مفاد صورتجلسه شماره 53037 مورخ 5/8/99 که به شرح ذیل منعکس است:
1)    با عنایت به ارزیابی شماره 30480 مورخ 12/5/99 مقدار 17/17 متر مربع گذر متروکه تصرفی از قرار هر مترمربع 000/000/6 (شش میلیون)ریال جمعاً به مبلغ 000/020/103 (یکصد و سه میلیون و بیست هزار) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است.
2)    مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/020/103 (یکصد و سه میلیون و بیست هزار) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید.
3)    مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد. مقرر گردید باستناد ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
ختم جلسه : جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

غائبین جلسه : آقایان مهدی حاجی صادقیان و ابراهیم ابوترابی


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.