امروز: شنبه, ۰۸ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هفتاد و ششمین (76)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شنبه (4/4/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتاد و ششمین (76) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 4/4/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1- نامه شماره 10905/1401 مورخ 2/3/1401 شهرداری (به شماره 486/1401 مورخ 3/3/1401 دبیرخانه شورا) موضوع عودت مبلغ 000/000/000/3 ريال به مالک پرونده به شماره کامپیوتری 2058169 واقع در منطقه دو مطرح که پس از بحث و بررسی با عودت وجه مذکور باستناد بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 9981/1401 مورخ 29/2/1401 شهرداری (به شماره 445/1401 مورخ 31/2/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 8591 مورخ 24/2/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 174 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2052602 واقع در طرح احداث خیابان کشاورز منطقه 2، با عنایت به اینکه شهرداری باستناد مفاد توافقنامه مذکور در خصوص تملک کل پلاک در مسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:     3609791 =y                5320089= x
شمالاً به طول 40/11 متر به گذر ـ شرقاً به طول 24 به پلاک ـ جنوباً به طول 40/11 متر به پلاک و غرباً به طول 24 متر به پلاک. مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی 60/330 متر مربع که میزان 60/273 متر مربع بعنوان سهم ارث و 57 متر مربع در مسیر گذر 10 متری می باشد که کلاً در مسیر احداث بلوار کشاورز قرار دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر (سهم الارث نامبرده از پلاک 174 مربوط به حدود و مشخصات فوق الذکر که میزان ده سیزدهم من بذرافشان به مساحت 30/192 و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی به میزان 30/138 متر مربع) در یکی از دفاتر اسناد رسمی در حق شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت 000/000/860/8 (هشت میلیارد و هشتصد و شصت میلیون) ريال از زمان تاریخ تصویب توافقنامه طی چهار ماه متوالی اقدام نماید. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده واگذار کننده می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 10887/1401 مورخ 2/3/1401 شهرداری (به شماره 482/1401 مورخ 3/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه 2276 مورخ 19/2/1401 سرپرست اداره آرامستانهای شهرداری و رئیس هیئت امناء آرامستانها (آقای حاج علی سلیمان نژاد) در خصوص درخواست تخفیف الباقی مبلغ هزینه قبر مرحوم ....در قطعه 23 مطرح که پس از بحث و بررسی با تخفیف الباقی مبلغ هزینه قبر صرفاً مرحوم ... باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و باستناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 14587/1401 مورخ 21/3/1401 شهرداری (به شماره 643/1401 مورخ 23/3/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه دیوار کشی محوطه احداث پارک و فضای سبز خزانه (شامل خرید مصالح و اجرا) از ردیف بودجه شماره 2010103 (با عنوان پروژه تکمیل و تجهیز نهالستان تخصصی فضای سبز) با برآورد تقریبی به مبلغ دوازده میلیارد ريال از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
5- نامه شماره 11937/1401 مورخ 7/3/1401 شهرداری (به شماره 514/1401 مورخ 9/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 83337 مورخ 28/12/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاک ثبتی 868 قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1057303) واقع در خیابان نشاط، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص تملک ششدانگ پلاک در مسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:          534669 =y                    3612601= x
شمالاً به طول 100 متر به پلاک و گذر ـ شرقاً به طول 50/9 متر به گذر ـ جنوباً به طول 100 متر به گذر و غرباً به طول 50/9 متر به گذر. مساحت کل پلاک به استناد سند و گزارش واحد شهرسازی 950 متر مربع که کلاً در مسیر خیابان رفته است. مقرر گردید پس از انتقال کل پلاک در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام  شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور معوض امتیازی شناور تا سقف مبلغ 000/000/750/42 (چهل و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ريال بر روی هر پرونده و پلاکی که مالک معرفی نماید حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بر اساس محاسبات سال 1400 تا پایان سال 1401 اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6- نامه شماره 13918/1401 مورخ 18/3/1401 شهرداری (به شماره 604/1401 مورخ 21/3/1401 دبیرخانه شورا) موضوع بکارگیری حداکثر تعداد 8 نفر راننده پایه یک و تعداد 16 نفر نیروی باجه فروش کارت شهروندی از طریق شرکتهای واجد شرایط و بر اساس فرآیند مناقصه و به شرح آنالیز پیوست بنا به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مطرح که پس از پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره ( پیشنهاد دوم) و با توجه به مفاد مصوبه مورخ 3/3/1401 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور، باستناد بندهای 9، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
              ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. 


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.