امروز: چهارشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۳ رجب ۱۴۴۰ قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۹ میلادی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، شصت و پنجمین(65) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 12/3/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهرو آرزوی قبولی طاعات و عبادات مومنین و مومنات در ماه پرخیر و برکت رمضان و تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین (ع) و گرامیداشت لیالی مبارک قدر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 65:

* درخواست آقای ... مالک پلاک ثبتی 16/985 و 24/985 قطعه 10 (پرونده به شماره کامپیوتری 3050402) واقع در منطقه یک مطرح که مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی ، مساعدت لازم بعمل آورد.


 

* نامه شماره11068/97 مورخ 7/3/97 شهرداری(به شماره 777/97 مورخ 9/3/97 دبیرخانه شورا) موضوع نقشه های محدوده و حریم پیشنهادی روستای جلال آباد مطرح که با توجه به حساسیت موضوع مقرر گردید شهرداری به طور ویژه موضوع را پیگیری و نتیجه را به این شورا گزارش نماید.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1- نامه شماره 10996/97 مورخ 7/3/97 شهرداری (به شماره 727/97 مورخ 7/3/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 59/902 و 4/900 قطعه 5 نجف آباد واقع در خیابان 22 بهمن کوی عربها متعلق به آقای ... و شریک ، نظر به اینکه شهرداری حسب صورتجلسه 7755 مورخ 24/2/97 نسبت به فروش مقدار 25/25 متر مربع کوچه متروکه در تصرف از قرار هر متر مربع 000/000/6 ریال و جمعاً به مبلغ 000/500/151 ریال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر را به نامبرده اقدام نموده که به شرح ذیل منعکس است:

صورتجلسه شماره 7755 مورخ 24/2/97

در تاریخ 8/2/97 در اجرای نظریه کمیته فنی شماره 72695 مورخ 9/12/96 پیرامون الحاق مقدار 25/25 مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی )به پلاک ثبتی 4/900 و 59/902 قطعه 5 نجف آباد متعلق به آقای ... و شریک واقع در خیابان 22 بهمن کوی عربها جلسه ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید:

با عنایت به ارزیابی شماره 4232 مورخ 5/2/97 مقدار 25/25 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هر مترمربع 000/000/6 (شش میلیون) ریال جمعاً به مبلغ 000/500/151 (یکصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد هزار ) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است.

مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/500/151 (یکصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد هزار) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید.

مفاد این صورتجلسه پس از تائید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد.

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 11389/97 مورخ 7/3/97 شهرداری (به شماره 774/97 مورخ 9/3/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر درخواست شماره 2026/97 مورخ 5/3/97 انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع) شهرستان نجف آباد با موضوع همکاری و مساعدت لازم جهت تسویه عوارضات صدور پروانه ساختمانی محاسبه شده جهت ساختمان مرکز بهداشتی ، درمانی این انجمن واقع در خیابان آیت اله حججی (پشت پارک لاله) با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام مراحل قانونی گردش مالی پرداخت کمک و مساعدت ، وصول عوارض مربوطه و ایجاد و تأمین اعتبار لازم ردیف عمرانی به شماره 370402 با عنوان کمک به احداث ساختمان مرکز دیالیز شهر نجف آباد با اعتباری به مبلغ 000/000/500/26 ریال از محل درآمدهای عمومی شهرداری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال 97 اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به عام المنفعه بودن این انجمن خیریه و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 22 از ماده 55 قانون شهرداریها و به استناد بندهای 4 ، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 11119/97 مورخ 7/3/97 شهرداری(به شماره 778/97 مورخ 9/3/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر درخواست انجمن خیریه امام حسین (ع) با موضوع درخواست همکاری و مساعدت لازم جهت پرداخت هزینه های تسویه عوارضات ساختمانی و جرائم متعلقه به پلاک ثبتی شماره 7/879 قطعه 10 واقع در خیابان شهداء غربی متعلق به این انجمن خیریه ، با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین هزینه مذکور از محل ردیف کمکها و پرداختها به مؤسسات عمومی بودجه سال جاری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به عام المنفعه بودن این انجمن خیریه و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 22 از ماده 55 قانون شهرداریها با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تخصیص و پرداخت هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/50 ریال به استناد بندهای 4 و 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 12317/97 مورخ 12/3/97 شهرداری(به شماره 791/97 مورخ 12/3/97 دبیرخانه شورا) موضوع استرداد مبلغ 560/454/32 ریال به آقای ... مالک پرونده شماره 5015239 واقع در منطقه 5 بابت اخذ پروانه ساختمانی که به صورت مازاد به حساب شهرداری منطقه پنج واریز نموده و طی درخواست شماره 126059/96 مورخ 7/12/96 درخواست استرداد وجه فوق را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه مذکور به استناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 12148 مورخ 10/3/97 شهرداری (به شماره 792/97 مورخ 12/3/97 دبیرخانه شورا) پیرو صورتجلسه شماره 9317 مورخ 25/2/96 و مصوبه شماره 683/96 منضم به صورتجلسه مورخ 9/3/97 فیمابین شهرداری ، سازمان آتش نشانی و فرماندهی محترم لشکر 8 نجف اشرف مالک کلینیک نبی اکرم که به شرح ذیل منعکس است:

پیرو صورتجلسه شماره 9317 مورخ 25/2/96 موضوع طرح توسعه کلینیک و پارکینگ نبی اکرم در خصوص عوارض آتش نشانی محل فوق الذکر به مبلغ 000/593/015/1 ریال توافق گردید در ازای مبلغ مذکور فرماندهی محترم لشکر 8 نجف اشرف نسبت به در اختیار قراردادن ماشین آلات عمرانی خود در پروژه های عمرانی شهرداری با هماهنگی معاونت محترم عمران شهرداری با انجام محاسبات قیمت انجام کار اقدام نماید و پس از آن عوارض آتش نشانی از طرف شهرداری محترم به حساب سازمان آتش نشانی واریز گردد. لذا در اجرای بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها مالک حاضر است بر اساس صورتجلسه فوق الذکر نسبت به انجام تعهدات به مبلغ 000/593/015/1 ریال اقدام نماید و مبلغ مذکور از طرف شهرداری در حسابهای فیمابین با سازمان آتش نشانی اعمال نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 12330/97 مورخ 12/3/97 شهرداری ( به شماره 789/97 مورخ 12/3/97 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه خانم ... مالک پرونده شماره 22-16108 واقع در منطقه چهار مبلغ000/355/53 ریال طی قسمتی از فیش واریزی شماره 28216 بابت دریافت پروانه ساختمان دو طبقه تجاری به حساب شهرداری منطقه چهار واریز نموده که ضمن انصراف از اخذ پروانه ساختمان دو طبقه تجاری درخواست استرداد وجه فوق الذکر را دارند و شهرداری در نظر دارد ضمن کسر 3% بهای خدمات از مبلغ فوق مابقی مبلغ واریزی را در وجه مالک پرونده مسترد نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 8 از ماده80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 12315/97 مورخ 12/3/97 شهرداری ( به شماره 787/97 مورخ 12/3/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای ثبتی 17 و 16 و قسمتی از پلاک ثبتی 5/16 قطعه 6 نجف آباد به نشانی خیابان امیرکبیر و کوی شهید مویدی متعلق به آقای ... و شرکاء نظر به اینکه شهرداری حسب صورتجلسه شماره 7753 مورخ 24/2/97 درخصوص اجرای تبصره های 3و4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

صورتجلسه توافقی 7753 مورخ 24/2/97

در اجرای نظریه توافقات به شماره 57973 مورخ 9/10/96 با حضور امضاء کنندگان زیر پیرامون ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بر روی پرونده پلاکهای ثبتی 17 و 16و قسمتی از پلاک 5/16 واقعات در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری ( 1017528 و 1053922 ) متعلق به آقایان ... و خانم ها ... شهرتین ... و خانم ... باستناد صورتمجلس سازش تنظیمی بر روی پلاک مذکور در پرونده شماره 930452 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد به غیر از سهم خانم ... به مساحت 10/321 متر مربع به نشانی نبش خیابان امیرکبیر وکوی شهید مویدی جلسه­ای تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری بعمل آمد :

از ششدانگ پلاکهای 16و 17 به مساحت 05/3891مترمربع مقدار 20/197 مترمربع در احداث خیابان امیرکبیر مقدار 50/631 مترمربع در مسیر گذرهای فرعی و مقدار 35/3062 مترمربع باقیمانده دارد .

مقرر شد پس از تحویل و واگذاری قسمتی از پلاک ثبتی 5/16 قطعه 6 نجف آباد به مساحت 35/427 مترمربع و شماره مختصات 534647:x 3611236:y توسط مالکین فوق الذکر و پرداخت مبلغ 000/000/800 (هشتصد میلیون) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن تفکیک عرصه باقیمانده پلاکهای 16 و 17 به مساحت 45/2795 مترمربع به دوازده عرصه مسکونی طبق نقشه ضمیمه که به تأیید و امضاء اعضاء رسیده نسبت به صدور مجوزات احداث بنای 12 واحد مسکونی در طبقات همکف و اول حسب ضوابط و مقررات شهرسازی با تأمین پارکینگ و اخذ عوارضات نوسازی ، آموزش و پرورش و آتش نشانی و بدون اخذ هرگونه وجهی اقدام نماید .

مالکان متعهد گردیدند ضمن رعایت گذربندی پلاکهای 16و 17 طرح تفکیکی مورد تأیید بدون هیچگونه ادعایی و در صورت لزوم انتقال مشاعی میزان در مسیر نسبت به انتقال سند مالکیت عرصه قدرالسهم شهرداری از باقیمانده پلاک 5/16 جمعاً به مساحت 35/427 مترمربع را در یکی از دفاتر اسناد رسمی بصورت قطعی و رسمی اقدام نمایند .

مفاد این صورتجلسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 11388/97 مورخ 7/3/97 شهرداری ( به شماره 773/97 مورخ 9/3/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به لزوم اجرای آسفالت بلوار آیت نجف آبادی و کندروهای زیرگذر شهیدان حجتی جهت تسهیل در رفت و آمد و رفاه حال شهروندان عزیز و نظر به تحویل قیر و فرآورده های خام اولیه جهت تهیه آسفالت و محدودیت زمانی جهت برگزاری فرآیند مناقصه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و اعلام آمادگی شرکت زرین سپاهان با دارا بودن حسن سابقه و توان اجرایی بالا و همچنین دارا بودن صلاحیت پیمانکاری، شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات فوق با هزینه­ای به مبلغ 000/000/000/5 ریال با نرخ تولید از قرار هر تن آسفالت (بیندر) مبلغ 000/350 ریال ، هرتن آسفالت (توپکا) مبلغ 000/370 ریال ، فروش هرتن امولسیون قیری برای تک کف و پریمکت مبلغ 000/000/11 ریال ، حمل آسفالت از قرار هر تن مبلغ مبلغ 000/70 ریال( با احتساب بیمه ) پخش آسفالت با دستگاه فینیشر از قرار هرتن مبلغ 500/87 ریال ( با احتساب بیمه) حمل و اجرای امولسیون از قرار هرتن مبلغ 400/333/2 ریال ( با احتساب بیمه) و عملیات آسفالت تراشی به ضخامت 5 سانتیمتر تا حداکثر طول 50 متر از قرار هر متر مربع مبلغ 830/40 ریال( با احتساب بیمه ) و آسفالت تراشی با ضخامت 5 سانتیمتر بصورت کلی از قرار هر مترمربع مبلغ 670/32 ریال (با احتساب بیمه) و در صورت اجرای آسفالت در لکه گیری 120% مبلغ پخش دستگاه فینیشر از قرار هرتن مبلغ 000/105 ریال (با احتساب بیمه ) از محل اعتبارات عمرانی ردیف بودجه به شماره 330102 (آسفالت معابر سطح شهر )شهرداری در سال 1397 و از طریق ترک تشریفات مناقصه و واگذاری به شرکت مزبور اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی و بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شوراهای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

نامه شماره 12321/97 مورخ 12/3/97 شهرداری ( به شماره 790/97 مورخ 12/3/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست شماره 128247/97 مورخ 3/2/97 منطقه سه شهرداری (تصویرپیوست ) منضم به درخواست شماره 49362 مورخ 27/8/96 آقای ... مالک پرونده با پلاک ثبتی شماره 2167/790 واقع در منطقه 3 خیابان 114 الف که مبلغ 400/065/78 ریال طی فیش واریزی به شماره 5271 مورخ 29/6/95بابت دریافت پروانه ساختمانی به حساب منطقه سه واریز نموده و ضمن انصراف از اخذ پروانه ساختمانی درخواست استرداد وجه فوق الذکر را دارند که شهرداری در نظر دارد ضمن کسر 3% بهای خدمات از مبلغ فوق مابقی مبلغ واریزی را در وجه مالک پرونده مسترد نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 11020/97 مورخ 7/3/97 شهرداری ( به شماره 728/97 مورخ 7/3/97 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه شماره 3553 مورخ 22/12/92 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 975و 974 قطعه 7 (3047452) متعلق به ورثه غلامرضا کافی موسوی و شرکاء واقع در خیابان منتظری جنوبی ، نظر به اینکه شهرداری حسب اصلاحیه صورتجلسه توافقی شماره 6130 مورخ 17/2/97 درخصوص اصلاح میزان مساحت باقیمانده پلاک و معوضات امتیازی توافق شده با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

اصلاحیه صورتجلسه توافقی 6130 مورخ 17/2/97

در اجرای نظریه توافقات شهرداری به شماره 42672 مورخ 23/7/96 و پیرو بند 5 صورتجلسه توافق 86378 مورخ 3/12/92 پیرامون تفکیک پلاکهای ثبتی 974 و 975 قطعه 7 نجف آباد بصورت عرصه 16 پلاک مسکونی به مساحت 20/2469 مترمربع و اشتباه صورت گرفته در مساحت اعلامی عرصه موصوف به میزان 01/223 مترمربع در زمان تنظیم توافقنامه و همچنین درخواست مالکین مبنی بر تبدیل تعداد عرصه های تفکیکی از 14 پلاک به 15 عرصه مسکونی جلسه­ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری منطقه دو تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل توافق بعمل آمد :

برابر گزارش واحد شهرسازی ششدانگ پلاکهای 974 و 975 به مساحت 50/3305 مترمربع می باشد که مقدار 29/613 مترمربع آن در مسیر معابر فرعی و مقدار 21/2692 مترمربع باقیمانده دارد .

مقرر گردید باقیمانده پلاک که قبلاً اشتباهاً به مساحت 20/2469 متر مربع در توافقنامه فوق الذکر تایپ گردیده بود به مساحت 21/2692 مترمربع اصلاح و با عنایت به تعهدات مالکین مبنی بر واگذاری و انتقال قدرالسهم شهرداری قید شده در ردیف چهار صورتجلسه توافقی 86378 مورخ 3/12/92 به میزان عرصه دو پلاک مسکونی به مساحت 50/301 مترمربع به شماره ردیف های 14و 15 و عرصه 8 واحد تجاری به شماره 1 الی 8 نقشه ضمیمه به مساحت 10/451 مترمربع از پلاک ثبتی 985 نسبت به تفکیک باقیمانده پلاکهای 974 و 975 به تعداد 15 عرصه مسکونی براساس نقشه تفکیکی ضمیمه این اصلاحیه صورتجلسه و صدور مجوز احداث 12 واحد مسکونی دو طبقه بدون اخذ هرگونه وجهی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .

بقیه مفاد صورتجلسه 86378 کماکان به قوت خود باقی است .

مفاد این اصلاحیه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد , هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.