امروز: یکشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - 09 December 2018
   
   
   
   
   

   
   

     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 
کد خبر: 775
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۲:۱۹

رادیو « نجف آباد سلام»

در زیر فایلهای صوتی رادیو « نجف آباد سلام» که از رادیو اصفهان برای عموم مردم پخش گردیده قابل دانلود کردن می باشد.

اولین برنامه صدای نجف آباد دوشنبه 7/11/92 پخش  شد.

زمان پخش برنامه نجف آبادسلام در سال 1392روزهای :

شنبه:12:40-13:10

دوشنبه:12:40-13:10

چهارشنبه:11:05-11:30

رادیو اصفهان - موج متوسط - ردیف 837

 رادیو اصفهان- موج FM - ردیف95

زمان پخش برنامه نجف آبادسلام در6ماهه اول سال 1393روزهای :

 شنبه: 17:30-17:55

 دوشنبه:12-12:25

چهارشنبه:11:05-11:45

 رادیو اصفهان - موج متوسط - ردیف 837

 رادیو اصفهان- موج FM - ردیف95

زمان پخش برنامه نجف آبادسلام در 6ماهه دوم سال 1393روزهای :

شنبه: 12:40_13:10

دوشنبه: 12:40_13:10

چهارشنبه:11:05_11:30

رادیو اصفهان - موج متوسط - ردیف 837

رادیو اصفهان- موج FM - ردیف95

 ******************************************************************

برنامه های رادیو نجف آبادسلام در سال 1393

دانلود برنامه 2 اسفند ماه 1393

دانلود برنامه 29بهمن ماه 1393

دانلود برنامه 27 بهمن ماه 1393

دانلود برنامه 25بهمن ماه 1393

دانلود برنامه 20 بهمن ماه 1393

دانلود برنامه 18 بهمن ماه 1393

دانلود برنامه 13 بهمن ماه 1393

دانلود برنامه 11 بهمن ماه1393

دانلود برنامه 8 بهمن ماه 1393

دانلود برنامه 6 بهمن ماه 1393

دانلود برنامه 4 بهمن ماه 1393

دانلود برنامه یک بهمن ماه 1393

دانلود برنامه 29 دیماه  1393

دانلود برنامه 27 دیماه  1393

دانلود برنامه 24 دیماه  1393

دانلود برنامه 22 دیماه  1393 

دانلود برنامه 20 دیماه  1393

دانلود برنامه 17 دیماه  1393

دانلود برنامه 15 دیماه  1393

دانلود برنامه 13 دیماه  1393

دانلود برنامه 10 دیماه  1393

دانلود برنامه 8 دیماه  1393

دانلود برنامه 6 دیماه  1393

دانلود برنامه 3 دیماه  1393

دانلود برنامه 1 دیماه  1393

دانلود برنامه 29 آذرماه 1393

دانلود برنامه 26 آذرماه 1393

دانلود برنامه 24 آذرماه 1393

دانلود برنامه 19 آذرماه 1393

دانلود برنامه 17 آذرماه 1393

دانلود برنامه 15 آذرماه 1393

دانلود برنامه12 آذرماه 1393

دانلود برنامه 10 آذرماه 1393

دانلود برنامه 8 آذرماه 1393

دانلود برنامه 5 آذرماه 1393

دانلود برنامه 3 آذرماه 1393

دانلود برنامه یکم آذرماه 1393

 دانلود برنامه28آبانماه 1393

دانلود برنامه26آبانماه 1393

دانلود برنامه24آبانماه 1393

دانلود برنامه21آبانماه 1393   

دانلود برنامه19آبانماه 1393

دانلود برنامه17آبانماه 1393

 دانلود برنامه14آبانماه 1393

 دانلود برنامه12آبانماه 1393

دانلود برنامه10آبانماه 1393

 دانلود برنامه5آبانماه 1393

دانلود برنامه3آبانماه 1393

 دانلود برنامه30مهرماه 1393

 دانلود برنامه28مهرماه 1393

دانلود برنامه26مهرماه 1393

 دانلود برنامه23مهرماه 1393

 دانلود برنامه21مهرماه 1393

 دانلود برنامه19مهرماه 1393

 دانلود برنامه16مهرماه 1393

 دانلود برنامه14مهرماه 1393

 دانلود برنامه12مهرماه 1393

 دانلود برنامه9مهرماه 1393

  دانلود برنامه7مهرماه 1393

 دانلود برنامه5مهرماه 1393

  دانلود برنامه2مهرماه 1393

  دانلود برنامه31شهریورماه 1393

دانلود برنامه29شهریورماه 1393

 دانلود برنامه26شهریورماه 1393

دانلود برنامه24شهریورماه 1393

دانلود برنامه22شهریورماه 1393

دانلود برنامه19شهریورماه 1393

دانلود برنامه17شهریورماه 1393

دانلود برنامه15شهریورماه 1393

دانلود برنامه12شهریورماه 1393

دانلود برنامه10شهریورماه 1393

دانلود برنامه8شهریورماه 1393  

دانلود برنامه5شهریورماه 1393

 دانلود برنامه3شهریورماه 1393

 دانلود برنامه1شهریورماه 1393

 دانلود برنامه29 مردادماه 1393

 دانلود برنامه27 مردادماه 1393

 دانلود برنامه25 مردادماه 1393

 دانلود برنامه22 مردادماه 1393

دانلود برنامه20 مردادماه 1393

دانلود برنامه18 مردادماه 1393

دانلود برنامه15 مردادماه 1393

دانلود برنامه13 مردادماه 1393

دانلود برنامه11 مردادماه 1393

دانلود برنامه6 مردادماه 1393

دانلود برنامه4  مردادماه 1393

دانلود برنامه1 مردادماه 1393

دانلود برنامه30 تیرماه 1393

دانلود برنامه28 تیرماه 1393

دانلود برنامه25 تیرماه 1393

دانلود برنامه23 تیرماه 1393

دانلود برنامه21 تیرماه 1393

دانلود برنامه18 تیرماه 1393

دانلود برنامه16 تیرماه 1393

دانلود برنامه14  تیرماه 1393

دانلود برنامه11 تیرماه 1393

دانلود برنامه9 تیرماه 1393

دانلود برنامه7 تیرماه 1393

دانلود برنامه4 تیرماه 1393

دانلود برنامه2 تیرماه 1393

دانلود برنامه31 خرداد 1393

دانلود برنامه28 خرداد 1393

دانلود برنامه26 خرداد 1393

دانلود برنامه24 خرداد 1393

 دانلود برنامه 21 خرداد 1393

 دانلود برنامه 19 خرداد 1393

 دانلود برنامه 17 خرداد 1393

دانلود برنامه 12خردارد 1393

دانلود برنامه 10 خرداد 1393

دانلود برنامه 5 خرداد 1393

دانلود برنامه 3 خرداد 1393

دانلود برنامه 31 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 29 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 27 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 24 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 22 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 20 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 17 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 15 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 13 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 10 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 8 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 6 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 3 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 1 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه 30 فروردین 1393

دانلود برنامه 27 فروردین 1393

دانلود برنامه25 فروردین 1393

دانلود برنامه 23فروردین 1393

دانلود برنامه 20 فروردین 1393

دانلود برنامه 18 فروردین1393

دانلود برنامه 16فروردین1393


*****************************************************************


برنامه های رادیو نجف آبادسلام در سال 1392

دانلود ویژه برنامه دوم بهمن ماه92

دانلود اولین برنامه 7بهمن ماه 92

دانلود دومین برنامه9بهمن ماه 92

دانلود سومین برنامه12بهمن 92

دانلودچهارمین برنامه14بهمن 92

دانلود پنجمین برنامه 16 بهمن 92

دانلود ششمین برنامه 19بهمن 92

دانلود هفتمین برنامه 21بهمن  92

دانلود هشتمین برنامه 23بهمن 92

دانلود نهمین برنامه 26 بهمن 92

دانلود دهمین برنامه 28 بهمن 92

دانلود یازدهمین برنامه 30 بهمن 92

دانلود دوازدهمین برنامه 3 اسفند 92

دانلود سیزدهمین برنامه 5 اسفند 92

دانلود چهاردهمین برنامه 7 اسفند 92

دانلود پانزدهمین برنامه 10اسفند 92

دانلود شانزدهمین برنامه 12 اسفند 92

دانلود هفدهمین برنامه 14 اسفند 92

دانلود هجدهمین برنامه 17 اسفند 92

دانلود نوزدهمین برنامه 19 اسفند 92

دانلود بیستمین برنامه21اسفند 92

دانلودبیست و یکمین برنامه 24 اسفند 92

دانلود بیست و دومین برنامه 26 اسفند 92

دانلود بیست و سومین برنامه 28 اسفند 92+ 2
مخالفم - 2

 

بازدید: 9580